CONDIŢII COMERCIALE
Termeni si conditii

Termeni si Conditii

Ultima actualizare: 08.10.2018

 

CONTRACT DE VÂNZARE CUMPARARE

Nr. .......... / din data de ...........

 

Art. 1 Părţile contractante

1.1. Societatea comercială PANOTERM  IMPORT EXPORT SRL, cu sediul în Iaşi, Şos. Păcurari, nr.134, CAM 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J22/1864/2012, cod fiscal RO 30850593, având contul bancar RO22 RZBR 0000 0600 2007 4826 deschis la Raiffeisen Bank Iasi, reprezentată prin dna Nicoleta Daraban, în calitate de administrator, denumită în continuare vânzător şi

1.2.  Societatea comercială ..........., cu sediul în ..........., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ..........., cod fiscal RO .........., având contul bancar .......... deschis la .........., reprezentată prin .........., în calitate de .........., denumită în continuare cumpărător.

 

Art. 2. Obiectul contractului

2.1. Vânzătorul se obligă să vândă, iar cumpărătorul se obligă să cumpere produsele din oferta VÂNZĂTORULUI, prevăzute în anexa nr. 1,  care face parte integranta din contract.

2.2. Facturile emise de vânzător şi semnate şi ştampilate de către cumpărător devin anexă a prezentului contract.

2.3. Vânzătorul şi cumpărătorul se obligă să se înştiinţeze reciproc şi sincer cu privire la provenienţa, destinaţia produselor, la nevoile pe care acesta urmează să le satisfacă precum şi precauţiile pe care le impune utilizarea sa.

2.4. Cumpărătorul se obligă să respecte normele tehnice de utilizare a produselor astfel încât să nu producă nici o deteriorare a acestuia. Deteriorarea produsului, ulterioară vânzării-cumpărării între părţile semnatare ale prezentului contract, cade în sarcina exclusivă a cumpărătorului.

Art. 3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către reprezentanţii legali ai ambelor parţi şi este valabil până la data de ..........

 

Art. 4. Condiţii şi termene de livrare

4.1. Vânzătorul va livra marfa la destinaţia finală indicată de cumpărător (franco beneficiar): localitatea .......... sau la destinaţia finală indicată prin comandă scrisă, atunci când această destinaţie nu este prevăzută în contract.

Transportul marfii cu camionul (tir), se face doar in zone de acces tonaj greu. Eventualele taxe de acces pentru tonaj greu vor fi suportate de catre cumparator.

4.2. Termenul de livrare al produselor este de .......... zile calendaristice de la data contractului sau comenzii, după caz, şi a încasării avansului. In cazul in care avansul se va incasa in ziua de vineri, termenul de livrare va curge incepand cu ziua de Luni din saptamana urmatoare.

4.3. Termenul de livrare se va prelungi automat cu numarul de zile libere legale, daca acestea sunt prevazute in perioada respectiva pecum si cu numarul de zile ce trece din momentul trimiterii confirmarii de producere a marfii si ziua incasarii contravalorii acesteia.

4.4. In cazul in care cumparatorul aduce modificari comenzii, termenul de livrare va fi decalat si va fi reconsiderat incepand cu data la care s-au adus modificari comenzii.

4.4. Pentru întârzierile în livrarea mărfii provocate de transportatori prin distrugerea parţială sau totală a mărfii transportate, termenul de livrare se prelungeşte automat pentru marfa refuzată la recepţie în aceleaşi condiţii ca la art. 4.2.

4.5. Comanda referitoare la caracteristicile produselor comandate (lungimi, latimi, grosimi, culoare s.a.), se va constitui automat ca anexă la prezentul contract.

4.6. Vânzătorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:

  • factura fiscală completată conform legii, trimisa prin mail sau fizic pe suport hartie;
  • avizul de însoţire a mărfii (după caz);
  • declaraţiile de conformitate si calitate.

4.7. Livrarea va fi considerată incheiată în momentul în care sunt îndepinite condiţiile art.4.1, 4.3, 6.1 şi 6.2.

Art. 5. Ambalarea şi Marcarea

5.1. Vânzătorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară in timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în stare bună la destinaţia finală.  Garantia produselor conform certificatelor date de producator este de 2 ani.

5.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în vederea protejării coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea Cumpărătorului.

 

Art. 6. Recepţia, transmiterea proprietăţii

6.1. Recepţia produselor se va efectua de către reprezentantul autorizat al Cumpărătorului la adresa de livrare specificată în contract sau în comandă, după caz, în conformitate cu prevederile legii şi cu reglementările interne ale Cumpărătorului .

6.2. Recepţia va fi considerată încheiată în momentul înmânării facturii şi/sau avizului de însoţire a mărfii, semnate şi/sau ştampilate de către cumpărător.

6.3. Orice neconcordanţe constatate de către cumpărător după momentul recepţiei produselor, care puteau fi constatate la o recepţie atentă şi autorizată, cad  în sarcina exclusivă a cumpărătorului.

6.4. Dreptul de proprietate asupra produselor se transmite în momentul achitării integrale a preţului.

6.5. Persoanele abilitate să recepţioneze din partea cumpărătorului marfa livrată de vânzător şi care vor semna avizele şi/sau facturile de livrare sunt:

..........................................................................................

 

Art. 7. Preţul contractual şi preţul de vânzare

7.1. Preţul contractual va fi preţul de vânzare specificat în anexa 1 şi va fi exprimat în EURO.

7.2. Preţul de vânzare va fi exprimat numai în RON (leu românesc) şi va fi calculat în funcţie de cursul de referinţă leu/EURO comunicat de Banca Naţională a României la data efectuarii platii.

7.3. Valoarea marfurilor ce fac obiectul contractului este de euro, .......... TVA inclus.

 

Art. 8. Termene şi modalităţi de plată

                   8.1. Avansul acordat pentru lansarea comenzii este in cuantum de 30%, adica suma de ………. lei TVA inclus, reprezentand ………. euro TVA inclus, curs euro – ………. lei, curs BNR din data de ……….

8.2. Restul de plata este in valoare de ………… euro si se va achita in momentul primirii confirmării de producere a mărfii, inainte de incărcarea de la fabrică. Sumele  vor fi achitate in RON la cursul de schimb comunicat de BNR in ziua respectivă.

 8.3. Ambele părţi sunt de acord a considera locul plăţii ca fiind sediul social al vânzătorului.

             8.4. În cazul in care Cumpărătorul nu achită marfa la scadenţa obligatiei de plată, atunci va plăti, ca penalităţi, o sumă egală cu 0,02% din valoarea neonorată la plată pentru fiecare zi de intârziere faţă de termenul de efectuare a plăţii.

8.5. În cazul in care Vânzătorul nu respectă termenul de livrare, acesta va plăti ca penalităţi Cumpărătorului, o sumă egală cu 0,02% din valoarea marfii nelivrate din comanda, pentru fiecare zi de întarziere.

 

Art. 9. Obligatiile partilor

              9.1. Vânzătorul se obligă să livreze produsele solicitate de Cumpărător prin contract sau comandă, după caz, conform condiţiilor de mai sus.

              9.2.Cumpărătorul se obligă sa recepţioneze marfa cantitativ şi calitativ şi să comunice Vânzătorului eventualele neconcordanţe în termen de 3 (trei) zile de la data livrării.

9.3. Cumpărătorul se obligă să achite integral marfa achiziţionată.

 

Art. 10. Secretul comercial

              10.1. Fiecare parte contractantă se obligă să nu divulge unei terţe persoane sau să folosească, cu excepţia situaţiilor impuse de prezentul contract, sau cu acceptul celeilalte părţi, informaţii din conţinutul contractului, cum ar fi: valoarea preţului sau a discountului, termenele de livrare sau de plată, alte informaţii.

 

Art. 11. Litigii

11.1. Ambele părţi vor depune maximum de efort pentru soluţionarea pe cale amiabilă şi în spiritul prevederilor prezentului contract a litigiilor de orice natură care ar putea să apară din sau în legătură cu aplicarea sau interpretarea sa.

11.2. În caz contrar litigiul va fi depus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente din municipiul Iaşi, România.

 

Art. 12. Forţa majoră

12.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu cerinţa notificării partenerului contractual în termen de 2 (două) zile de la apariţie şi a dovezii cazului de forţă majoră prin certificarea acestuia de Camera de Comerţ şi Industrie în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră.

12.2. De asemenea, partea care invocă cauza de forţă majoră se obligă să comunice partenerului contractual  încetarea acesteia în termen de  2 (două) zile de la data încetării cauzei de forţă majoră.

12.3. În cazul în care situaţia de forţă majoră depăşeşte o durată de 30 (treizeci) de zile, operează în favoarea fiecăreia dintre părţi dreptul de reziliere a contractului.

12.4. Forţa majoră este exoneratoare de răspundere.

 

Art. 13. Încetarea contractului

            13.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instante judecatoreşti, în cazul în care una din părţi:

  • este declarată in stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executarii prezentului contract;
  • cesioneaza drepturile si obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte parţi;
  • îşi încalcă obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, că o noua nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
  • Cumpărătorul nu achită marfa la scadenţa obligatiei de plată si inregistrează o intarziere mai mare de 90 zile, caz in care pierde posibilitatea de restituire a avansului.

13.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data la care urmează să-şi producă efectele.

13.3. Rezilierea prezentului contract nu poate avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

13.4. Prevederile prezentului contract nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat  încetarea contractului.

 

Art. 14. Notificări

              14.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

              14.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire si se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor  pe acestă confirmare.

              14.3. Dacă notificarea se trimite prin e-mail, se consideră primită în prima zi lucrătoare  după cea în care a fost expediată.

              14.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitaţile prevăzute la aliniatele precedente.

 

Art. 15. Alte clauze

15.1. Părţile semnatare ale acestui contract sunt de acord să-şi comunice în termen de 48 (patruzecişiopt) de ore orice modificare de denumire de firmă, sediu, cont bancar, telefon, fax, etc.

15.2. Raporturile contractuale dintre părţi se vor completa cu dispoziţiile Codului Civil, ale Codului Comercial, precum şi ale altor legi în vigoare.

15.3. Acest contract precum şi toate actele comerciale ce vor decurge ca urmare a aplicării prevederilor acestui contract vor fi considerate ca fiind încheiate în România conform legislaţiei române.

15.4. Prezentul contract împreuna cu anexele sale – care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlatură orice înţelegere verbală dintre acestea.

15.5. Contractul va fi semnat si ştampilat pe fiecare pagină de către ambele părţi. Numele, prenumele si calitatea persoanelor împuternicite să semneze contractul vor fi inscrise în clar pe ultima pagină a contractului şi pe fiecare anexă a sa.

15.6. Încheiat azi, .......... la sediul Panoterm Import Export, în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară. Ambele exemplare conţin câte 5 file şi vor fi considerate originale.

 

 

              VÂNZĂTOR,                                                                             CUMPĂRĂTOR,

              SC Panoterm  Import Export SRL                                                                    

NWEzMjU